Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům

Diakonie LogoOd 1. 9. 2016 realizuje Diakonie – Středisko celostátních programů a služeb projekt DOMA – Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům. Projekt podporuje po tři roky (tedy do 31. 8. 2019) Evropský sociální fond.

Projekt DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům

Projekt DOMA nabízí ucelený program, jak pomáhat azylantům a tuzemcům, aby se poznali a sžili. Chce předcházet sociálnímu vyloučení, vytváření ghett a dalším problémům.

Realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019

Manažerka  projektu : Lucie Michalová

Metodička projektu : Alena Fendrychová

Financování: Evropský sociální fond

Projekt DOMA při integraci azylantů do české společnosti počítá se spoluprací s evangelickými sbory a středisky Diakonie ČCE. Projekt se bude opírat o tuto existující síť, není však zaměřen jen na členy evangelické církve, chce využít kontaktů na místní občany, členy místní samosprávy, nevládní organizace  a všechny další, kteří budou ochotni se zapojit.

Projekt není zaměřen na evangelizaci či misii, pracuje s lidmi bez ohledu na jejich národnost, vyznání či politickou příslušnost.

Cíl projektu: Dlouhodobě podpořit až 120 azylantů a lidí s udělenou doplňkovou ochranou, rodičů i dětí, zhruba pět rodin v každém kraji při jejich začleňování do místních komunit. Od března 2017 budou v šesti krajích ČR působit krajští kontaktní pracovníci Diakonie ČCE, kteří budou přímo pracovat s azylanty po jejich absolvování Státního integračního programu. Poskytnou jim asistenci, pokud jí ještě bude třeba (pomoc se sháněním práce, řešení případných problémů ve škole, pomoc při jednání s úřady apod.) Neméně důležitou částí projektu však bude podpora lidí ze spolupracujícího sboru, kterou bude kontaktní pracovník organizovat. Osloví ty, kteří by rádi působili jako dobrovolníci a nabídli rodinám azylantů potřebnou podporu. Ta může být rozličná. Doučování dětí či dospělých, společné vaření, šití, výlety apod. Azylanti se také mohou zúčastnit aktivit sboru, např. setkávání maminek s dětmi, práce se seniory, sportovních aktivit, letních táborů a podobně. To vše přispívá k vytvoření „sousedských“ vztahů a přátelských vazeb, které jsou tak důležité pro změnu cizince v našince.

Další cíle:

Podporovat komunitu v pomoci azylantům

Rozvíjet dobrovolnické programy, propojovat azylanty s dobrovolníky z místní komunity

Zvyšovat informovanost místních lidí o uprchlické problematice prostřednictvím setkávání s azylanty a poskytováním pravdivých a relevantních informací

Aktivity projektu:

30 rodinám azylantů (cca 120 lidí) na různých místech ČR poskytneme individuální odbornou asistenci spojenou s integračními aktivitami.

Dobrovolnický program zaměřený na začlenění azylantů

Vzdělávací program pro azylanty zaměřený na prevenci ekonomické nestability a chudoby

Hlavním výstupem projektu DOMA je přeměna cizince v „našince“.  Azylanti díky vzniklým vazbám poznají běžný život místních lidí v jejich rodinách. Snáz přijmou vzory a principy, které se mohou dosti značně lišit od zvyků v jejich rodných zemích.

Projekt má zvýšit informovanost lidí ze sborů, ale i v širší místní komunitě, o uprchlické problematice. V místech, kde bydlí azylanti, uspořádáme besedy nejen pro členy sboru. Besed se účastní i azylanti, kteří s pomocí tlumočníka popíší svůj životní příběh, porovnají své představy o životě v Česku s místními lidmi, podělí se o své naděje i obavy. Chceme také s lidmi z místní komunity mluvit o problémech, které migrace přináší, bereme vážně jejich obavy z příchodu lidí, kteří jsou mnohdy velmi odlišní a vyznávají jiné hodnoty než my. I tady vnímáme jako svůj úkol pracovat s azylanty takovým způsobem, aby chápali a uznávali principy demokratické společnosti, rovnost žen a mužů, toleranci k ostatním náboženským vyznáním i skutečnost, že náš stát je sekulární. Respektování zákonů a obecně uznávaných hodnot je samozřejmá nutnost pro nově příchozí, kteří tu začínají nově žít.